CƠ CHẾ HỢP TÁC CÙNG DỰ ÁN iPOM

1. CÁC GÓI SẢN PHẨM CHÍNH

Loại thu nhập/hỗ trợ
Từ 01 đến 300 đơn
301 đến 800 đơn
801 đến 2000 đơn

% Tiếp thị liên kết

21%

21%

21%

% Doanh số

-

2%

5%

Thưởng đại lý

-

-

-

Phụ cấp tháng

3.000.000đ/th

3.000.000đ/th

-

Tổng % thu nhập

21%

23%

26%

2. CÁC GÓI SẢN PHẨM BẢO TRÌ

Loại thu nhập/hỗ trợ
Từ 01 đến 300 đơn
301 đến 800 đơn
801 đến 2000 đơn

% Tiếp thị liên kết *

7%

7%

7%

% Doanh số

-

3%

7%

Thưởng đại lý

-

-

-

Phụ cấp tháng

-

-

-

Tổng % thu nhập **

7%

10%

14%

GHI CHÚ:
1. Số lượng đơn được tính là số đơn hàng hoàn thành (đã thanh toán và không phải hoàn trả) được tính cộng dồn trong một đơn vị thời gian nhất định. Các số % được tính trên tổng giá trị đơn hàng thực tế bán được.
2. Loại thu nhập “% Doanh số” dược áp dụng cho tổng số đơn hàng tính cộng dồn trong 3 tháng.
3. Loại thu nhập “% Tiếp thị liên kết” được ghi nhận trên hệ thống affiliate vào tài khoản, không tính cộng dồn.
4. Khoản “Phụ cấp tháng” là khoản hỗ trợ có điều kiện cho các cộng tác viên.
5. Các khoản chi trả tính theo % sẽ được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả đến affiliater, cộng tác viên, nhân viên sale, đại lý độc lập..

3. CÁC GÓI SẢN PHẨM BỔ SUNG

Shopping Cart