Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối 11/03/2023

Thông báo về quyền riêng tư này dành cho CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI XANH MPT (“Công ty,” “chúng tôi,” hoặc “của chúng tôi”), mô tả cách thức và lý do chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc chia sẻ (“xử lý”) thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”), chẳng hạn như khi bạn:

– Truy cập trang web của chúng tôi tại https://ipom.com.vn, hoặc bất kỳ trang web nào của chúng tôi có liên kết đến thông báo bảo mật này
– Tương tác với chúng tôi theo những cách có liên quan khác, bao gồm mọi hoạt động bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện.
Những câu hỏi hoặc sự liên quan? Đọc thông báo về quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu các quyền và lựa chọn về quyền riêng tư của mình. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại mptgreentech@gmail.com

TÓM TẮT CÁC ĐIỂM CHÍNH
Bản tóm tắt này cung cấp các điểm chính từ thông báo bảo mật của chúng tôi, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về bất kỳ chủ đề nào trong số này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi điểm chính hoặc bằng cách sử dụng mục lục của chúng tôi bên dưới để tìm phần bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể nhấp vào đây để truy cập trực tiếp vào mục lục của chúng tôi.

– Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nào? Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân tùy thuộc vào cách bạn tương tác với CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI XANH MPT và Dịch vụ, các lựa chọn bạn đưa ra cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Click vào đây để tìm hiểu thêm.
– Chúng tôi có xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào không? Chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm.
– Chúng tôi có nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba không? Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba.

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn như thế nào? Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ để làm như vậy.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân trong những tình huống nào và với những bên nào? Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể và với các nhóm bên thứ ba theo quy định của pháp luật hiện hành.
Quyền của bạn là gì? Tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn, luật hiện hành về quyền riêng tư có thể có nghĩa là bạn có các quyền nhất định đối với thông tin cá nhân của mình.
Bạn thực hiện các quyền của mình như thế nào? Cách dễ nhất để thực hiện các quyền của bạn là điền vào biểu mẫu yêu cầu chủ đề dữ liệu của chúng tôi có sẵn tại đây: mptgreentech@gmail.com hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Mục Lục
  Add a header to begin generating the table of contents

  1. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?

  Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi
  Tóm lại: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn bày tỏ mong muốn có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tham gia vào các hoạt động trên Dịch vụ hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.
  Thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và Dịch vụ, các lựa chọn bạn đưa ra cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  – Tên
  – Số điện thoại
  – Địa chỉ thư điện tử
  – Tên người dùng
  – Địa chỉ thanh toán
  – Số thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng
  – Địa chỉ gửi thư
  – Tùy chọn liên hệ
  Thông tin nhạy cảm. Chúng tôi không xử lý thông tin nhạy cảm.

  Dữ liệu thanh toán. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cần thiết để xử lý khoản thanh toán của bạn nếu bạn mua hàng, chẳng hạn như số công cụ thanh toán và mã bảo mật được liên kết với công cụ thanh toán của bạn. Tất cả dữ liệu thanh toán được lưu trữ bởi PayPal, Stripe và vnpayqr.vn. Bạn có thể tìm thấy (các) liên kết thông báo quyền riêng tư của họ tại đây:
  https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub
  https://stripe.com/privacy
  https://vnpayqr.vn/wp-content/uploads/2019/05/Vnpay-Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-thu-th%E1%BA%ADp-v%C3%A0-b% E1%BA%A3o-m%E1%BA%ADt-th%C3%B4ng-tin-Kh%C3%A1ch-h%C3%A0ng.pdf

  Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.
  Thông tin được thu thập tự động
  Tóm lại: Một số thông tin — chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) và/hoặc đặc điểm của trình duyệt và thiết bị — được thu thập tự động khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

  Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ của bạn) nhưng có thể bao gồm thông tin về thiết bị và cách sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt và đặc điểm thiết bị, hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, URL giới thiệu, tên thiết bị, quốc gia, vị trí , thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi cũng như cho các mục đích báo cáo và phân tích nội bộ của chúng tôi.
  Giống như nhiều doanh nghiệp, chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự.

  Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:
  – Nhật ký và dữ liệu sử dụng. Dữ liệu nhật ký và sử dụng là thông tin liên quan đến dịch vụ, chẩn đoán, sử dụng và hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi ghi lại trong tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt, cài đặt và thông tin về hoạt động của bạn trong Dịch vụ (chẳng hạn như dấu ngày/giờ được liên kết với việc sử dụng của bạn, các trang và tệp đã xem , tìm kiếm và các hành động khác mà bạn thực hiện, chẳng hạn như các tính năng bạn sử dụng), thông tin sự kiện của thiết bị (chẳng hạn như hoạt động của hệ thống, báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là “kết xuất sự cố”) và cài đặt phần cứng).
  – Dữ liệu thiết bị. Chúng tôi thu thập dữ liệu thiết bị, chẳng hạn như thông tin về máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng, dữ liệu thiết bị này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP (hoặc máy chủ proxy), số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, vị trí, loại trình duyệt, kiểu phần cứng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, hệ điều hành và thông tin cấu hình hệ thống.
  – Dữ liệu Vị trí. Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí, chẳng hạn như thông tin về vị trí thiết bị của bạn, có thể chính xác hoặc không chính xác. Lượng thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào loại và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng GPS và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu định vị địa lý cho chúng tôi biết vị trí hiện tại của bạn (dựa trên địa chỉ IP của bạn). Bạn có thể chọn không cho phép chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách từ chối truy cập thông tin hoặc tắt cài đặt Vị trí trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không tham gia, bạn không thể sử dụng một số khía cạnh nhất định của Dịch vụ.

  2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

  Tóm lại: Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

  Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:
  – Để cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu.
  – Để trả lời các câu hỏi của người dùng/cung cấp hỗ trợ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để trả lời các câu hỏi của bạn và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải với dịch vụ được yêu cầu.
  – Để gửi thông tin quản trị cho bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để gửi cho bạn thông tin chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các thay đổi đối với các điều khoản và chính sách của chúng tôi cũng như các thông tin tương tự khác.
  – Để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng, thanh toán, trả lại và trao đổi được thực hiện thông qua Dịch vụ.
  – Để yêu cầu phản hồi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
  – Gửi cho bạn các thông tin tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi cho các mục đích tiếp thị của chúng tôi, nếu điều này phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn. Bạn có thể chọn không nhận email tiếp thị của chúng tôi bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem “QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?” dưới).
  – Để cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để phát triển và hiển thị nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa phù hợp với sở thích, vị trí của bạn, v.v.
  – Để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn như một phần trong nỗ lực giữ cho Dịch vụ của chúng tôi được an toàn và bảo mật, bao gồm cả giám sát và ngăn chặn gian lận.
  – Để xác định xu hướng sử dụng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ hơn cách chúng đang được sử dụng để chúng tôi có thể cải thiện chúng.
  – Để xác định hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để hiểu rõ hơn cách cung cấp các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo phù hợp nhất với bạn.
  – Để tiết kiệm hoặc bảo vệ lợi ích sống còn của một cá nhân. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để lưu hoặc bảo vệ lợi ích thiết yếu của một cá nhân, chẳng hạn như để ngăn ngừa tổn hại.

  3. CHÚNG TÔI DỰA VÀO NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN?

  Tóm lại: Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết và chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ (nghĩa là cơ sở pháp lý) để làm như vậy theo luật hiện hành, chẳng hạn như với sự đồng ý của bạn, tuân thủ luật pháp, cung cấp dịch vụ cho bạn để tham gia hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi, để bảo vệ các quyền của bạn hoặc để thực hiện các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.
  Nếu bạn ở EU hoặc Vương quốc Anh, phần này áp dụng cho bạn.
  Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và GDPR của Vương quốc Anh yêu cầu chúng tôi giải thích các cơ sở pháp lý hợp lệ mà chúng tôi dựa vào để xử lý thông tin cá nhân của bạn. Như vậy, chúng tôi có thể dựa vào các cơ sở pháp lý sau để xử lý thông tin cá nhân của bạn:
  – Đồng ý. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn đã cho phép chúng tôi (nghĩa là đồng ý) sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Click vào đây để tìm hiểu thêm.
  – Thực hiện hợp đồng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng cần phải thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn, bao gồm cả việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng với bạn.
  – Lợi ích hợp pháp. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết một cách hợp lý để đạt được lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và những lợi ích đó không vượt quá lợi ích cũng như các quyền và tự do cơ bản của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích được mô tả để:
  – Gửi cho người dùng thông tin về các ưu đãi và giảm giá đặc biệt đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
  – Phát triển và hiển thị nội dung quảng cáo được cá nhân hóa và có liên quan cho người dùng của chúng tôi
  – Phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng để chúng tôi có thể cải thiện chúng nhằm thu hút và giữ chân người dùng
  – Hỗ trợ các hoạt động tiếp thị của chúng tôi
  – Chẩn đoán các vấn đề và/hoặc ngăn chặn các hoạt động gian lận
  – Hiểu cách người dùng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm người dùng
  – Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, chẳng hạn như hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc tiết lộ thông tin của bạn làm bằng chứng trong vụ kiện tụng mà chúng tôi đang tham gia. có liên quan.
  – Quyền lợi quan trọng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích sống còn của bên thứ ba, chẳng hạn như các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào.

  4. CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI NÀO VÀ VỚI AI?

  Tóm lại: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể được mô tả trong phần này và/hoặc với các loại bên thứ ba sau đây.
  Nhà cung cấp, Nhà tư vấn và Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc đại lý (“bên thứ ba”) thực hiện dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi và yêu cầu quyền truy cập vào thông tin đó để thực hiện công việc đó. Chúng tôi có hợp đồng với các bên thứ ba, được thiết kế để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là họ không thể làm bất cứ điều gì với thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi hướng dẫn họ làm điều đó. Họ cũng sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ tổ chức nào ngoài chúng tôi. Họ cũng cam kết bảo vệ dữ liệu mà họ nắm giữ thay cho chúng tôi và giữ lại dữ liệu đó trong khoảng thời gian chúng tôi hướng dẫn. Các loại bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân như sau:

  – Dịch vụ phân tích dữ liệu
  – Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu
  – Công cụ Tài chính & Kế toán
  – Mạng quảng cáo
  – Các chương trình tiếp thị liên kết
  – Công cụ giao tiếp & cộng tác
  – Tổ chức chính phủ
  – Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện đơn hàng
  – Bộ xử lý thanh toán
  – Nền tảng nhắm mục tiêu lại
  – Công cụ bán hàng & tiếp thị
  – Mạng xã hội
  – Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web
  Chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
  – Chuyển nhượng kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
  – Khi chúng tôi sử dụng Google Maps Platform APIs. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với một số API Nền tảng Google Maps (ví dụ: API Google Maps, API Địa điểm). Để tìm hiểu thêm về Chính sách quyền riêng tư của Google, vui lòng tham khảo liên kết này. Chúng tôi sử dụng một số API Nền tảng Google Maps nhất định để truy xuất một số thông tin nhất định khi bạn thực hiện các yêu cầu cụ thể về vị trí. Điều này bao gồm: và các thông tin tương tự khác. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ về những mục đích chúng tôi sử dụng thông tin trong phần này và trong phần trước có tiêu đề “CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?”. API Nền tảng Google Maps mà chúng tôi sử dụng lưu trữ và truy cập cookie cũng như thông tin khác trên thiết bị của bạn. Nếu bạn là người dùng hiện đang ở Khu vực kinh tế châu Âu (các quốc gia EU, Iceland, Liechtenstein và Na Uy) hoặc Vương quốc Anh, vui lòng xem Thông báo cookie của chúng tôi.

  5. CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIES VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC KHÔNG?

  Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập và lưu trữ thông tin của bạn.
  Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (như bọ web và pixel) để truy cập hoặc lưu trữ thông tin. Thông tin cụ thể về cách chúng tôi sử dụng những công nghệ đó và cách bạn có thể từ chối một số cookie nhất định được nêu trong Thông báo về cookie của chúng tôi.

  6. CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

  Tóm lại: Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này trừ khi luật pháp yêu cầu khác.
  Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác).
  Khi chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp đang diễn ra để xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc, nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ bảo mật lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và cách ly nó khỏi mọi quá trình xử lý tiếp theo cho đến khi có thể xóa.

  7. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN KHÔNG?

  Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi.
  Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất 18 tuổi hoặc bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên đó và đồng ý cho trẻ vị thành niên phụ thuộc đó sử dụng Dịch vụ. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi đã được thu thập, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản và thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa ngay dữ liệu đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn biết bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có thể đã thu thập từ trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại mptgreentech@gmail.com.

  8. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

  Tóm lại: Ở một số khu vực, chẳng hạn như Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh (UK), bạn có các quyền cho phép bạn truy cập và kiểm soát nhiều hơn thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể xem xét, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào.
  Ở một số khu vực (như EEA và Vương quốc Anh), bạn có một số quyền nhất định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Những quyền này có thể bao gồm quyền (i) yêu cầu truy cập và lấy bản sao thông tin cá nhân của bạn, (ii) yêu cầu cải chính hoặc tẩy xóa; (iii) để hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; và (iv) nếu có thể, đối với tính di động của dữ liệu. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể đưa ra yêu cầu như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần “BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?” dưới.
  Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
  Nếu bạn ở EEA hoặc Vương quốc Anh và bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp, thì bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu tại địa phương của mình. Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của họ tại đây: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
  Nếu bạn ở Thụy Sĩ, chi tiết liên hệ của cơ quan bảo vệ dữ liệu có tại đây: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
  Rút lại sự đồng ý của bạn: Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, có thể là sự đồng ý rõ ràng và/hoặc ngụ ý tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần “BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?” dưới.
  Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút lại cũng như khi luật hiện hành cho phép, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được tiến hành dựa trên cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý.
  Từ chối nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo: Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email mà chúng tôi gửi, Truy cập trang tài khoản và chọn hủy đăng ký hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin chi tiết được cung cấp trong phần “QUÝ VỊ CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?” dưới. Sau đó, bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn — ví dụ: để gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến dịch vụ cần thiết cho việc quản lý và sử dụng tài khoản của bạn, để phản hồi các yêu cầu dịch vụ hoặc cho các mục đích phi tiếp thị khác.
  Cookies và các công nghệ tương tự: Hầu hết các trình duyệt Web được thiết lập để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn đặt trình duyệt của mình xóa cookie và từ chối cookie. Nếu bạn chọn xóa cookie hoặc từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng hoặc dịch vụ của Dịch vụ của chúng tôi. Để từ chối quảng cáo dựa trên sở thích của các nhà quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập http://www.aboutads.info/choices/.

  9. KIỂM SOÁT CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

  Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động và ứng dụng di động đều bao gồm tính năng hoặc cài đặt Không theo dõi (“DNT”) mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn quyền riêng tư của mình không cho phép theo dõi và thu thập dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn. Ở giai đoạn này, chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất nào để nhận biết và triển khai tín hiệu DNT đã được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn không bị theo dõi trực tuyến của bạn. Nếu tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được áp dụng mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của thông báo về quyền riêng tư này.

  10. CƯ DÂN CALIFORNIA CÓ QUYỀN RIÊNG TƯ CỤ THỂ KHÔNG?

  Có, nếu bạn là cư dân của California, bạn được cấp các quyền cụ thể liên quan đến việc truy cập thông tin cá nhân của mình.
  Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là luật “Shine The Light”, cho phép người dùng của chúng tôi là cư dân California yêu cầu và nhận từ chúng tôi, mỗi năm một lần và miễn phí, thông tin về các loại thông tin cá nhân (nếu có) mà chúng tôi được tiết lộ cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp và tên cũng như địa chỉ của tất cả các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân trong năm dương lịch ngay trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.
  Nếu bạn dưới 18 tuổi, cư trú tại California và có tài khoản đã đăng ký với Dịch vụ, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu không mong muốn mà bạn đăng công khai trên Dịch vụ. Để yêu cầu xóa dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và bao gồm địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn và tuyên bố rằng bạn cư trú tại California. Chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu không được hiển thị công khai trên Dịch vụ, nhưng xin lưu ý rằng dữ liệu có thể không bị xóa hoàn toàn hoặc toàn diện khỏi tất cả các hệ thống của chúng tôi (ví dụ: bản sao lưu, v.v.).

  11. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?

  Có, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để tuân thủ các luật liên quan.
  Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật thông báo về quyền riêng tư này. Phiên bản cập nhật sẽ được biểu thị bằng ngày cập nhật “Đã sửa đổi” và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó ở vị trí nổi bật hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại thông báo về quyền riêng tư này để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

  12. QUÝ VỊ CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?

  Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về thông báo này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ mptgreentech@gmail.com hoặc qua đường bưu điện tới:
  CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI XANH MPT 
  Số 1, ngách 93/16 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai,
  Hà Nội, 100000
  Việt Nam

  13. BẠN CÓ THỂ XEM LẠI, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

  Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi hoặc xóa thông tin đó. Để yêu cầu xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng truy cập: mptgreentech@gmail.com

  Shopping Cart