ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Mục lục
  Add a header to begin generating the table of contents

  1. CÁC ĐIỀU KHOẢN THOẢ THUẬN

  Các Điều khoản Sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa bạn, dù là cá nhân hay thay mặt cho một thực thể (“bạn”) và [tên thực thể doanh nghiệp] (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), liên quan đến quyền truy cập của bạn vào và việc sử dụng trang web [tên trang web.com] cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc kết nối theo cách khác (gọi chung là “Trang web”).
  Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng này, thì bạn bị cấm sử dụng Trang web một cách rõ ràng và bạn phải ngừng sử dụng ngay lập tức.
  Điều khoản sử dụng bổ sung hoặc các tài liệu có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được kết hợp rõ ràng ở đây bằng cách tham chiếu. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.
  Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của các Điều khoản sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó.
  Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản sử dụng này để được thông báo về các bản cập nhật. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã biết và đã chấp nhận những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản sử dụng sửa đổi nào bằng cách bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản sử dụng sửa đổi đó được đăng.
  Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong khu vực tài phán hoặc quốc gia đó.
  Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.
  Trang web này dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Tất cả người dùng là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán nơi họ cư trú (thường dưới 18 tuổi) rời bỏ truy cập nội dung trang web tại đây. Nếu muốn tiếp tục phải được sự cho phép và được giám sát trực tiếp bởi, cha mẹ hoặc người giám hộ của họ để sử dụng Trang web. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ của mình đọc và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này trước khi bạn sử dụng Trang web.

  2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  Trừ khi có quy định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, dịch vụ các nhãn hiệu và biểu tượng có trong đó (“Nhãn hiệu”) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Việt Nam, theo quy định về công nghệ của nước cộng hoà XHCN Việt Nam.
  Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web “NGUYÊN TRẠNG” chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái sản xuất, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.
  Với điều kiện bạn đủ điều kiện sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn có quyền truy cập phù hợp chỉ cho mục đích cá nhân, sử dụng phi thương mại. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.

  3. ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

  Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:
  [(1) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là sự thật, chính xác, hiện hành và đầy đủ;
  (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết;]
  (3) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này;
  [(4) bạn không dưới 13 tuổi;]
  (5) không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực pháp lý nơi bạn cư trú [hoặc nếu là trẻ vị thành niên, bạn đã được cha mẹ cho phép sử dụng Trang web];
  (6) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác;
  (7) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào;
  (8) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
  Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hiện tại hoặc trong tương lai.

  4. ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

  Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Trang web. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của mình và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa, lấy lại hoặc thay đổi tên người dùng bạn chọn nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của mình, rằng tên người dùng đó là không phù hợp, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối.

  5. CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

  Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Trang web. Trang web có thể không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

  Là người dùng của Trang web, bạn đồng ý không:
  1. Truy xuất dữ liệu hoặc nội dung khác một cách có hệ thống từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
  2. Thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Trang web, bao gồm thu thập tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc giả mạo.
  3. Sử dụng đại lý mua hàng hoặc đại lý mua hàng để mua hàng trên Trang web.
  4. Sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ.
  5. Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung có trong đó.
  6. Tham gia vào việc tạo khung hoặc liên kết trái phép với Trang web.
  7. Đánh lừa, lừa đảo hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng;
  8. Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
  9. Tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng hệ thống tự động nào, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc công cụ khai thác và thu thập dữ liệu tương tự nào.
  10. Can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức trên Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
  11. Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
  12. Bán hoặc chuyển nhượng hồ sơ của bạn.
  13. Sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
  14. Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào nhằm cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
  15. Giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đảo ngược bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo thành một phần của Trang web.
  16. Cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
  17. Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
  18. Xóa thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.
  19. Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
  20. Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, ngựa thành Troia hoặc tài liệu khác, bao gồm việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp lại), cản trở việc sử dụng và thưởng thức không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào Trang web hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
  21. Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gif”), 1×1 pixel, lỗi web , cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcm”).
  22. Ngoại trừ có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn hoặc trình duyệt Internet, việc sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập thông tin, rô bốt, tiện ích gian lận, công cụ quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh hoặc phần mềm trái phép nào khác.
  23. Theo quan điểm của chúng tôi, làm mất uy tín, làm hoen ố hoặc gây tổn hại cho chúng tôi và/hoặc Trang web.
  24. Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
  25. [Khác]

  6. ĐÓNG GÓP DO NGƯỜI DÙNG TẠO

  Trang web có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác và có thể cung cấp cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền tải, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Đóng góp”).
  Những người dùng khác của Trang web và thông qua các trang web của bên thứ ba có thể xem được các đóng góp. Do đó, bất kỳ Đóng góp nào bạn truyền tải có thể được coi là không bí mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:
  1. Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc thực hiện cũng như việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại , hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.
  2. bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và ủy quyền cho chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được Trang web dự tính và các Điều khoản sử dụng này.
  3. bạn có sự đồng ý, cho phép và/hoặc cho phép bằng văn bản của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc chân dung của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép đưa vào và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Trang web và các Điều khoản sử dụng này.
  4. Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm.
  5. Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo, tài liệu quảng cáo, kế hoạch kim tự tháp đa cấp, thư dây chuyền, thư rác, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc các hình thức chào mời khác không được yêu cầu hoặc trái phép.
  6. Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm dục, khiêu dâm, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc phản cảm (theo quyết định của chúng tôi).
  7. Đóng góp của bạn không chế giễu, chế giễu, miệt thị, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
  8. Đóng góp của bạn không ủng hộ bạo lực lật đổ bất kỳ chính phủ nào hoặc kích động, khuyến khích hoặc đe dọa gây tổn hại về thể chất đối với người khác.
  9. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
  10. Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
  11. Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào thu hút thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc lợi dụng những người dưới 18 tuổi theo cách tình dục hoặc bạo lực.
  12. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật pháp hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;
  13. Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào có liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
  14. Đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
  Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào vi phạm những điều đã nói ở trên đều vi phạm các Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến, trong số những điều khác, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web của bạn.

  7. GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

  Bằng cách đăng Đóng góp của bạn lên bất kỳ phần nào của Trang web [hoặc làm cho các Đóng góp có thể truy cập được vào Trang web bằng cách liên kết tài khoản của bạn từ Trang web với bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn], bạn tự động cấp, đồng thời bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp , đối với chúng tôi quyền không hạn chế, không giới hạn, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí tiền bản quyền, được thanh toán đầy đủ, trên toàn thế giới và giấy phép lưu trữ, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, bán, bán lại, xuất bản, phát sóng, đặt lại tiêu đề, lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ, thực hiện công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, truyền tải, trích đoạn (toàn bộ hoặc một phần) và phân phối các Đóng góp đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh và giọng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích nào, thương mại, quảng cáo, hoặc cách khác, và để chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, các Đóng góp đó, đồng thời cấp và cho phép các giấy phép con nói trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào.
  Giấy phép này sẽ áp dụng cho mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc sau này được phát triển và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, nếu có, và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng, và hình ảnh cá nhân và thương mại mà bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân trong Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng các quyền nhân thân chưa được khẳng định trong Đóng góp của bạn.
  Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong Đóng góp của bạn do bạn cung cấp ở bất kỳ khu vực nào trên Trang web.
  Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Đóng góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi về Đóng góp của bạn.
  Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, (1) chỉnh sửa, biên tập lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) để phân loại lại bất kỳ Đóng góp nào để đặt chúng ở những vị trí thích hợp hơn trên Trang web; và (3) sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát Đóng góp của bạn.

  8. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

  Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khu vực trên Trang web để đánh giá hoặc xếp hạng. Khi đăng đánh giá, bạn phải tuân thủ các tiêu chí sau:
  (1) Bạn nên có kinh nghiệm trực tiếp với người/tổ chức đang được xem xét;
  (2) Các bài đánh giá của bạn không được chứa ngôn từ tục tĩu xúc phạm hoặc lăng mạ, phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc ngôn ngữ thù địch;
  (3) Các bài đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng khuyết tật;
  (4) Các đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu đến hoạt động bất hợp pháp;
  (5) Bạn không nên liên kết với các đối thủ cạnh tranh nếu đăng các đánh giá tiêu cực;
  (6) Bạn không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào về tính hợp pháp của hành vi;
  (7) Bạn không được đăng bất kỳ tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm nào;
  (8) Bạn không được tổ chức chiến dịch khuyến khích người khác đăng đánh giá, dù tích cực hay tiêu cực.
  Chúng tôi có thể chấp nhận, từ chối hoặc xóa đánh giá theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ sàng lọc các bài đánh giá hoặc xóa các bài đánh giá, ngay cả khi bất kỳ ai coi các bài đánh giá là phản cảm hoặc không chính xác. Các đánh giá không được chúng tôi xác nhận và không nhất thiết đại diện cho ý kiến của chúng tôi hoặc quan điểm của bất kỳ chi nhánh hoặc đối tác nào của chúng tôi.
  Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ đánh giá nào hoặc bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ đánh giá nào. Bằng cách đăng bài đánh giá, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, có thể chuyển nhượng và cấp phép lại để sao chép, sửa đổi, dịch, truyền tải bằng bất kỳ phương tiện nào, hiển thị, thực hiện, và/hoặc phân phối tất cả nội dung liên quan đến đánh giá.

  9. GIẤY PHÉP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

  - Sử dụng giấy phép

  Nếu bạn truy cập Trang thông qua một ứng dụng di động, thì chúng tôi cấp cho bạn quyền hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để cài đặt và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị điện tử không dây do bạn sở hữu hoặc kiểm soát, cũng như truy cập và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị đó tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản sử dụng của giấy phép ứng dụng di động này có trong Điều khoản sử dụng này.
  Bạn không nên:
  (1) Dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, phân tách, cố gắng lấy mã nguồn hoặc giải mã ứng dụng;
  (2) Thực hiện bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh, cải thiện, nâng cao, dịch thuật hoặc sản phẩm phái sinh nào từ trang web và ứng dụng;
  (3) Vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web và ứng dụng;
  (4) Xóa, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ thông báo sở hữu nào (bao gồm mọi thông báo về bản quyền hoặc thương hiệu) do chúng tôi hoặc người cấp phép của ứng dụng đăng tải;
  (5) Sử dụng ứng dụng cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu, doanh nghiệp thương mại hoặc mục đích nào khác mà nó không được thiết kế hoặc dự định;
  (6) Cung cấp ứng dụng trên mạng hoặc môi trường khác cho phép nhiều thiết bị hoặc người dùng truy cập hoặc sử dụng cùng một lúc;
  (7) Sử dụng ứng dụng để tạo sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm trực tiếp hoặc gián tiếp cạnh tranh với hoặc thay thế cho ứng dụng theo bất kỳ cách nào;
  (8) Sử dụng ứng dụng để gửi truy vấn tự động đến bất kỳ trang web nào hoặc gửi bất kỳ e-mail thương mại không mong muốn nào;
  (9) Sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào hoặc bất kỳ giao diện nào của chúng tôi hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi trong thiết kế, phát triển, sản xuất, cấp phép hoặc phân phối bất kỳ ứng dụng, phụ kiện hoặc thiết bị nào để sử dụng với ứng dụng.

  - Thiết bị Apple và Android

  Các điều khoản sau áp dụng khi bạn sử dụng ứng dụng di động có được từ Apple Store hoặc Google Play (mỗi bên là “Nhà phân phối ứng dụng”) để truy cập Trang web:
  (1) Giấy phép được cấp cho bạn đối với ứng dụng di động của chúng tôi được giới hạn ở giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Apple iOS hoặc Android, nếu có và tuân theo các quy tắc sử dụng được quy định trong Điều khoản sử dụng của Nhà phân phối ứng dụng hiện hành;
  (2) Chúng tôi chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với ứng dụng di động như được chỉ định trong Điều khoản sử dụng của giấy phép ứng dụng di động này có trong Điều khoản sử dụng này hoặc theo yêu cầu khác của luật hiện hành và bạn thừa nhận rằng mỗi Nhà phân phối ứng dụng không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với website và ứng dụng di động;
  (3) Trong trường hợp website, ứng dụng di động không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Nhà phân phối ứng dụng hiện hành và Nhà phân phối ứng dụng, theo các điều khoản và chính sách của mình, có thể hoàn trả giá mua, nếu có, được thanh toán cho ứng dụng dành cho thiết bị di động và trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Nhà phân phối ứng dụng sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động;
  (4) Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn không sống ở một quốc gia chịu lệnh cấm vận của chính phủ, hoặc đã được chính phủ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và (ii) bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế nào của chính phủ;
  (5) Bạn phải tuân thủ các điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng ứng dụng di động, ví dụ: nếu bạn có ứng dụng VoIP, thì bạn không được vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây của họ khi sử dụng ứng dụng di động;
  6) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhà phân phối ứng dụng là người thụ hưởng bên thứ ba của Điều khoản sử dụng trong giấy phép ứng dụng di động này có trong Điều khoản sử dụng này và mỗi Nhà phân phối ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi Điều khoản sử dụng trong giấy phép ứng dụng di động này có trong Điều khoản sử dụng này đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

  10. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

  Là một phần chức năng của Trang web, bạn có thể liên kết tài khoản của mình với các tài khoản trực tuyến mà bạn có với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (mỗi tài khoản như vậy, một “Tài khoản bên thứ ba”) bằng cách: (1) cung cấp Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin đăng nhập thông qua Trang web; hoặc (2) cho phép chúng tôi truy cập Tài khoản bên thứ ba của bạn, như được cho phép theo Điều khoản sử dụng hiện hành chi phối việc bạn sử dụng từng Tài khoản bên thứ ba.
  Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập Tài khoản bên thứ ba của mình cho chúng tôi và/hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn mà không vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào chi phối việc bạn sử dụng các Tài khoản bên thứ ba và không bắt buộc chúng tôi phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ giới hạn sử dụng nào do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Tài khoản bên thứ ba áp đặt.
  Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng (1) chúng tôi có thể truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ nội dung nào mà bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba của mình (“Mạng xã hội Nội dung”) để nó có sẵn trên và thông qua Trang thông qua tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ danh sách bạn bè nào và (2) chúng tôi có thể gửi và nhận từ Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin bổ sung trong phạm vi bạn được thông báo khi bạn liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản bên thứ ba.
  Tùy thuộc vào Tài khoản bên thứ ba mà bạn chọn và tuân theo cài đặt quyền riêng tư mà bạn đã đặt trong Tài khoản bên thứ ba đó, thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên Tài khoản bên thứ ba có thể có sẵn trên và thông qua tài khoản của bạn trên Trang web.
  Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản bên thứ ba hoặc dịch vụ liên quan không khả dụng hoặc quyền truy cập của chúng tôi vào Tài khoản bên thứ ba đó bị nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chấm dứt, thì Nội dung mạng xã hội có thể không còn khả dụng trên và thông qua Trang web. Bạn sẽ có khả năng vô hiệu hóa kết nối giữa tài khoản của mình trên Trang web và Tài khoản bên thứ ba của bạn bất kỳ lúc nào.
  XIN LƯU Ý RẰNG MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA LIÊN KẾT VỚI CÁC TÀI KHOẢN BÊN THỨ BA CỦA BẠN CHỈ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO (các) THỎA THUẬN CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ.
  Chúng tôi không nỗ lực xem xét bất kỳ Nội dung mạng xã hội nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở tính chính xác, hợp pháp hoặc không vi phạm và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung mạng xã hội nào.
  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập sổ địa chỉ email của bạn được liên kết với Tài khoản bên thứ ba và danh sách liên hệ của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những địa chỉ liên hệ cũng đã đăng ký sử dụng Trang web .
  Bạn có thể hủy kích hoạt kết nối giữa Trang web và Tài khoản bên thứ ba của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có). Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi có được thông qua Tài khoản bên thứ ba đó, ngoại trừ tên người dùng và ảnh hồ sơ được liên kết với tài khoản của bạn.

  11. ĐƠN ĐỆ TRÌNH

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web (“Nội dung gửi”) do bạn cung cấp cho chúng tôi đều không được bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sẽ có quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế các Nội dung gửi này cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hay mục đích khác mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.
  Theo đây, bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân đối với bất kỳ Nội dung gửi nào như vậy và theo đây, bạn đảm bảo rằng bất kỳ Nội dung gửi nào như vậy đều là bản gốc của bạn hoặc bạn có quyền gửi các Nội dung gửi đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có quyền truy đòi chúng tôi đối với bất kỳ hành vi vi phạm hoặc chiếm đoạt thực tế hoặc bị cáo buộc nào đối với bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung gửi của bạn.

  12. NỘI DUNG VÀ TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

  Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web) các liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) cũng như các bài viết, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng , phần mềm và các nội dung hoặc mục khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”).
  Các trang web của bên thứ ba và Nội dung của bên thứ ba đó không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Trang web hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào được đăng trên, có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, tính xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba.
  Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào không có nghĩa là chúng tôi chấp thuận hoặc chứng thực những điều đó. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào, bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn nên biết rằng các Điều khoản sử dụng này không còn chi phối.
  Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến giao dịch mua đó chỉ giữa bạn và bên thứ ba hiện hành.
  Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của bên thứ ba và bạn sẽ giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ tác hại nào do việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó gây ra. Ngoài ra, bạn sẽ giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ tổn thất nào do bạn gây ra hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của bên thứ ba.

  13. NHÀ QUẢNG CÁO

  Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và các thông tin khác trong một số khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như quảng cáo thanh bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ quảng cáo nào bạn đặt trên Trang web và mọi dịch vụ được cung cấp trên Trang web hoặc các sản phẩm được bán thông qua các quảng cáo đó.
  Hơn nữa, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có tất cả các quyền và thẩm quyền để đặt quảng cáo trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền theo hợp đồng.
  [Với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đồng ý rằng những quảng cáo đó phải tuân theo các điều khoản Chính sách và Thông báo về Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) của chúng tôi như được mô tả bên dưới, đồng thời bạn hiểu và đồng ý rằng sẽ không có khoản hoàn trả hoặc khoản bồi thường nào khác cho các vấn đề liên quan đến việc gỡ bỏ DMCA. Chúng tôi chỉ cung cấp không gian để đặt những quảng cáo như vậy và chúng tôi không có mối quan hệ nào khác với các nhà quảng cáo.

  14. QUẢN LÝ TRANG WEB

  Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để:
  (1) Giám sát Trang web về các vi phạm Điều khoản Sử dụng này;
  (2) Thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo người dùng đó cho cơ quan thực thi pháp luật;
  (3) Theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó;
  (4) Theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá lớn hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào;
  (5) Mặt khác quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ các quyền và tài sản của chúng tôi và để tạo điều kiện cho Trang web hoạt động bình thường.

  15. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi [BẤM VÀO ĐÂY]/được đăng trên Trang web]. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào các Điều khoản sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web được lưu trữ tại Việt Nam.
  Nếu bạn truy cập Trang web từ Liên minh Châu Âu, Châu Á hoặc bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới có luật pháp hoặc các yêu cầu khác điều chỉnh việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành tại Việt Nam, thì thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của mình sang Việt Nam và bạn đồng ý rõ ràng để dữ liệu của bạn được chuyển đến và xử lý tại Việt Nam.
  [Hơn nữa, chúng tôi không cố ý chấp nhận, yêu cầu hoặc thu hút thông tin từ trẻ em hoặc cố ý tiếp thị cho trẻ em. Do đó, theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em Việt Nam, nếu chúng tôi thực sự biết rằng bất kỳ ai dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý cần thiết và có thể kiểm chứng của phụ huynh, thì chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi Trang web ngay khi có thể là hợp lý thực tế.]

  16. THÔNG BÁO VÀ CHÍNH SÁCH ĐẠO LUẬT BẢN QUYỀN KỸ THUẬT SỐ (DMCA)

  - Thông báo

  Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (“Thông báo”).
  Một bản sao Thông báo của bạn sẽ được gửi đến người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập trong Thông báo. Xin lưu ý rằng theo luật liên bang, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai lệch nghiêm trọng trong Thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc chắn rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi Trang web vi phạm bản quyền của bạn, trước tiên bạn nên cân nhắc việc liên hệ với luật sư.
  Tất cả Thông báo phải đáp ứng các yêu cầu của DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) và bao gồm các thông tin sau:
  (1) Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm;
  (2) Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên Trang web được đề cập trong Thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó trên Trang web;
  (3) Nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu;
  (4) Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ email để có thể liên hệ với bên khiếu nại;
  (5) Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
  (6) Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

  - Thông báo phản đối

  Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền của riêng bạn đã bị phát tán trên Trang web do nhầm lẫn hoặc xác định sai, bạn có thể gửi thông báo phản đối bằng văn bản tới [chúng tôi/Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi] bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (“Thông báo phản đối” ).
  Để trở thành Thông báo phản đối hiệu quả theo DMCA, Thông báo phản đối của bạn phải bao gồm những nội dung cơ bản sau:
  (1) Nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc vô hiệu hóa;
  (2) Một tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền của Tòa án Quận nơi có địa chỉ của bạn, hoặc nếu địa chỉ của bạn ở bên ngoài Việt Nam, đối với bất kỳ khu vực tư pháp nào mà chúng tôi đang ở;
  (3) Tuyên bố rằng bạn sẽ chấp nhận tống đạt quy trình từ bên gửi Thông báo hoặc đại diện của bên đó;
  (4) Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn;
  (5) Tuyên bố chịu hình phạt nếu khai man rằng bạn thực sự tin rằng tài liệu được đề cập đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu cần xóa hoặc vô hiệu hóa;
  (6) Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.
  Nếu bạn gửi cho chúng tôi Thông báo phản đối bằng văn bản, hợp lệ đáp ứng các yêu cầu được mô tả ở trên, chúng tôi sẽ khôi phục tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa của bạn, trừ khi chúng tôi nhận được thông báo đầu tiên từ bên gửi Thông báo cho chúng tôi biết rằng bên đó đã đệ đơn kiện ra tòa để ngăn cản bạn khỏi tham gia vào hoạt động vi phạm liên quan đến tài liệu được đề cập.
  Xin lưu ý rằng nếu bạn trình bày sai một cách nghiêm trọng rằng nội dung bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa đã bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai, thì bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại, bao gồm cả chi phí và phí luật sư. Gửi Thông báo phản đối sai cấu thành tội khai man.
  Đại lý bản quyền được chỉ định
  [Tên]
  [Đại Lý Bản Quyền]
  [Địa chỉ]
  [Thành phố, Quận]
  [e-mail]

  17. VI PHẠM BẢN QUYỀN

  Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (“Thông báo”). Một bản sao Thông báo của bạn sẽ được gửi đến người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập trong Thông báo.
  Xin lưu ý rằng theo pháp luật Việt Nam, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai lệch nghiêm trọng trong Thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc chắn rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi Trang web vi phạm bản quyền của bạn, trước tiên bạn nên cân nhắc việc liên hệ với luật sư.

  18. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

  Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÚNG TÔI GIỮ QUYỀN, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM CHẶN MỘT SỐ ĐỊA CHỈ IP), CHO BẤT KỲ CÁ NHÂN VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO KHÔNG CÓ LÝ DO NÀO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN VI PHẠM BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC GIAO ƯỚC NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN TRONG TRANG WEB HOẶC XÓA [TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ] BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ ĐĂNG BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI.
  Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể hành động thay mặt cho bên thứ ba.
  Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp khắc phục dân sự, hình sự và lệnh bắt buộc.

  19. SỬA ĐỔI VÀ GIÁN ĐOẠN

  Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của mình. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào.
  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của Trang web.
  Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ luôn khả dụng. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi.
  Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, đình chỉ, ngừng hoặc sửa đổi Trang bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động nào của Trang web.
  Không có nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan.

  20. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

  Các Điều khoản sử dụng này và việc bạn sử dụng Trang web được điều chỉnh và hiểu theo luật của Việt Nam, áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và được thực hiện hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam, bất kể xung đột của nó về các nguyên tắc pháp luật.

  21. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp trên trang web ipom.com.vn này được xử lý theo thứ tự ưu tiên như sau:

  Bước 1: Thương lượng

  Bước 2: Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết bằng hoà giải tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC.
  Hai bên sẽ thống nhất chọn một Hòa giải viên thuộc Danh sách Hòa giải viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC

  22. ĐÍNH CHÍNH

  Có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến Trang web, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, điểm không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

  23. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

  TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NHƯ HIỆN TRẠNG VÀ CÓ SẴN. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHỈ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, LỖI HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU, ( 2) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, DƯỚI BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO, DO BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, (3) BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP ĐẾN HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (4) BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG TRUYỀN TẢI ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ LỖI, VIRUS, TROJAN HOORES HOẶC TƯƠNG TỰ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, VÀ/HOẶC ( 6) BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀO HOẶC BẤT KỲ MẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN, HOẶC CÓ SẴN ĐƯỢC QUA TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO BỞI BÊN THỨ BA QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB SIÊU LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO NỔI BẬT TRONG BIỂU TƯỢNG HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC, VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG LÀ MỘT BÊN CỦA HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO.
  NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN NÀO HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN DÙNG PHÁN XÉT TỐT NHẤT CỦA MÌNH VÀ THẬN TRỌNG KHI THÍCH HỢP.

  24. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, LÀM MẪU, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HOẶC TRÁCH NHIỆM, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ.
  [BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRÁI PHIẾU NỮA TRONG TÀI LIỆU NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẠN VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ BẤT CỨ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO, SẼ KHÔNG GIỚI HẠN Ở [MỨC ÍT HƠN] [Số tiền BẠN TRẢ CHO CHÚNG TÔI, NẾU CÓ, TRONG THỜI KỲ THÁNG [_________] TRƯỚC KHI PHÁT SINH BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO [HOẶC] [VNĐ_________]. LUẬT CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT SỐ THIỆT HẠI.
  NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC KHUYẾN CÁO HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.]

  25. BỒI THƯỜNG

  Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi khỏi và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả luật sư hợp lý ‘ phí và chi phí, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ: (1) [Đóng góp của bạn]; (2) Việc sử dụng Trang web; (3) Vi phạm các Điều khoản sử dụng này; (4) Bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (5) Bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (6) Bất kỳ hành động gây hại rõ ràng nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web.
  Bất kể những điều đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, bằng chi phí của mình, với việc bảo vệ những khiếu nại đó của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy phải tuân theo khoản bồi thường này khi biết về nó.

  26. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

  Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu mà bạn truyền đến Trang web với mục đích quản lý Trang web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ thường xuyên, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả dữ liệu mà bạn truyền tải hoặc dữ liệu liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện khi sử dụng Trang web.
  Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào của bất kỳ dữ liệu nào như vậy và bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào của dữ liệu đó.

  27. TRUYỀN THÔNG, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

  Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến cấu thành thông tin liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý rằng thông tin liên lạc đó phải bằng văn bản.
  BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC, VÀ ĐỂ CHUYỂN PHÁT THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ CỦA CÁC GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB BẮT ĐẦU HOẶC HOÀN THÀNH.
  Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ đạo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác trong bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc chuyển giao hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử hoặc đối với các khoản thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử.

  28. NGƯỜI DÙNG VÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM

  Nếu bất kỳ khiếu nại nào với chúng tôi không được giải quyết thỏa đáng, bạn có thể liên hệ với Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam gồm

  – Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương.

  + Cục Quản lý cạnh tranh là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  – Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa phương là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương.

  + Sở Công Thương là cơ quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

  – Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đơn vị giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện mình.

  29. MISCELLANEOUS

  Các Điều khoản sử dụng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không có nghĩa là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.
  Các Điều khoản sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình cho người khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chậm trễ hoặc không hành động nào gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.
  Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần của điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. điều khoản.
  Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng.
  Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản sử dụng này và việc các bên không ký tên để thực hiện các Điều khoản sử dụng này.

  30. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  Công ty Cổ phần chuyển đổi xanh MPT

  Văn phòng: AQP1 Aquabay, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
  Trụ sở: Số 1, ngách 93/16 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
  [mail] mptgreentech@gmail.com
  [Số điện thoại]

  Shopping Cart